ساخت بزرگت ترین بیمارستان هوشنمد خاورمیانه در کشور عمان توسط یک ایرانی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری