۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر