سه نفر در دعوا سر زمین در دزفول کشته شدند

الف
در حال انتقال به منبع خبر