حذف رانت و احیای قدرت خرید مردم با کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی

آرمان اقتصادی
در حال انتقال به منبع خبر