اصلاح قانون صدور چک ارجاعی از شورای نگهبان

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر