مبلغ معروف عربستانی به دلیل انتقاد از بن سلمان دستگیر شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر