۴۰۰۰میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی

خبرگزاری تریبون
در حال انتقال به منبع خبر