گله های گوسفند و احشام هم در یمن بمباران می شوند +عکس

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر