غریب آبادی: تحریم ها باید برداشته شوند تا برجام و دیپلماسی حفظ شود

الف
در حال انتقال به منبع خبر