شهردار ارومیه: عاشق ترک ها و کردها هستم

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر