خداداد عزیزی خطاب به علی کریمی : فوتبالی ها به خاطر موقعیت خودشان به تو رای ندادند ؛ ما فوتبالی ها از تو حمایت نکردیم و به تو رای ندادیم چه توقعی از بقیه است

خداداد عزیزی گفت : چه خوب که در انتخابات شرکت کردی و چه خوب رای نیاوردی. روز سیاه فوتبالی ها مشخص شد. زمانی که کاندیدا شدی فوتبالی ها حمایت نکردند. گنده گنده ها پای صندوق به تو رای ندادند. متاسفانه به خاطر موقعیت خودشان به تو رای ندادند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir