کارگران معدن یورت بیش از 5 ماه حقوق معوقه دارند/ پرداخت ناقص بیمه کارگران/ عدم رعایت استانداردهای ایمنی در معدن

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر