گزافه گویی های برخی تأثیری بر عزم دستگاه قضایی ندارد/ هم صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است

در حال انتقال به منبع خبر