آقایان! عمل به وعده ها چه شد؟ نمی توان وعده ها را منکر شد؛ همه آنها ضبط شده است

در حال انتقال به منبع خبر