نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی

اقتصاد ایران: مهم ترین وظیفه سازمان امور مالیاتی تشخیص و مطالبه مالیات و وصول مالیات به طرق معمول و یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir