نمی شود یک حرکت بزرگ و جهانی را به خاطر عده ای تعطیل کرد

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر