معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان با ظریف دیدار کرد

در حال انتقال به منبع خبر