تولید تجمعی میدان نفتی آذر از مرز 20 میلیون بشکه گذشت

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر