طرح مدیریت پسماند حفاری به روش بیولوژیک در مناطق نفت خیز جنوب اجرایی شد

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر