ترکیه مصمم به ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است حتی به قیمت تنش با آمریکا

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر