کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی

کالاسودا
در حال انتقال به منبع خبر