آمریکا دو فرد و یک شرکت را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر