افخمی: اصغر فرهادی مردم ایران را تحقیر کرد

نصف جهان
در حال انتقال به منبع خبر