آتش نشانی زنجان 170 عملیات انجام داد

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر