آتش سکوی SPD9 پارس جنوبی خاموش شد

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر