جزئیات تجمع اعتراضی استقلالی ها و شعار علیه فتحی

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر