ظریف: عطش جنگ هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود

الف
در حال انتقال به منبع خبر