رعد و برق و رگبارهای پراکنده مهمان بخش هایی از اصفهان

فارس نیوز اصفهان
در حال انتقال به منبع خبر