انتصاب سرپرست جدید مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

کرد دانش
در حال انتقال به منبع خبر