جهانگیری خطاب به آمریکایی ها :چرا از برجام کنار کشیدید ؟

تحلیل ایران
در حال انتقال به منبع خبر