دیپلمات روس: مسئولیت شکست برجام فقط به عهده آمریکا خواهد بود

سپاس
در حال انتقال به منبع خبر