اختصاص ۲۰دستگاه اتوبوس برای جابجایی شهروندان سنندجی درروزطبیعت

در حال انتقال به منبع خبر