تعیین عوارض 30 تا 90 هزار تومانی؛ مانع تردد مسافران از آزادراه تهران-شمال می شود

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر