توزیع نان صلواتی با مشارکت نانوایان بِنی

نان صلواتی با مشارکت نانوایان بِنی بین مردم توزیع شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir