استقبال پرشور شهروندان و بسیجیان شهرداری تبریز از نمایشگاه دستاوردهای بسیج شهرداری تبریز

بامداد تبریز
در حال انتقال به منبع خبر