وقتی که پارکومترهای تبریز بازنشسته شدند

تبریز امروز
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری