نخستین مزرعه خورشیدی در دریا ساخته می شود

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در حال انتقال به منبع خبر