سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کردستان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در حال انتقال به منبع خبر