بن سلمان بار دیگر با رهبران مسیحیان انجیلی آمریکا دیدار کرد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر