تمام غرامت به حساب بیمه گزاران خسارت دیده در استان زنجان واریز شد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر