لغو تمام سفرها و بازدیدهای رئیس جمهور در هفته جاری

با مردم
در حال انتقال به منبع خبر