افتتاح نخستین کارگاه ملی مجسمه تراشی در آبادان

آبادان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر