سطح هشدار امنیتی برای دیپلمات ها و نیروهای انگلیسی در عراق افزایش یافت

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر