خلق مجسمه های سنگی در حضور مردم در آبادان توسط مجسمه ساز بوکان

زریان
در حال انتقال به منبع خبر