مکزیک برای تامین هزینه های توافق مهاجرتی با آمریکا هواپیمای ریاست جمهوری را به حراج گذاشت

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر