فریاد مرگ بر آمریکا در اقیانوس هند بر روی عرشه سر داده شد

در حال انتقال به منبع خبر