پذیرش اندک داوطلبان در آزمون وکالت باعث ایجاد "انحصار"

الف
در حال انتقال به منبع خبر