دانشجویان امروز در اعتراض به رفتار نژادپرستارانه آمریکا تجمع می کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری