اثر مالیات بر جذب سرمایه خارجی

آیا افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد؟ براساس مطالعاتی که ازسوی OECD درباره با اثر نرخ مالیات بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته، برآورد شده که به ازای یک واحد درصد کاهش در نرخ مالیات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۳/ ۷ درصد افزایش می یابد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir