ضروری باشد کاهش تعهدات برجامی را ادامه می دهیم

تبسم مهر
در حال انتقال به منبع خبر